Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-140, открита на 17.02.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години.
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-342, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 91, открита на 21.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на авторски надзор при строителството и реконструкцията на водопроводна мрежа, етап 1 съгласно Заповед № 6/06.10.2017 г. на гл. арх. на Община Чирпан за изменение на Разрешение за строеж № 89/07.12.2012 г.”
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 28, открита на 15.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ПСОВ И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ В ГР. ЧИРПАН“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 630, открита на 11.12.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на независим надзор в процеса на проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Намерени са 5 записа