Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-461, открита на 13.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 - гр. Чирпан, община Чирпан“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-459, открита на 13.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-449, открита на 12.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан"
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-447., открита на 12.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на стр. надзор във вр. с изп. на обект "Закриване и рекулт. на общ. депо за неопасни ТБО на Община Чирпан"
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-444, открита на 12.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Основен ремонт на санитарните помещения на СУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-442, открита на 12.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Вътрешно преустройство и основен ремонт на Залата на младежки общински съвет /МКБППМН/ в сградата на Община Чирпан“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-457, открита на 12.06.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на тротоарна настилка по южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 231 до о.т. 237, гр. Чирпан“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-363, открита на 18.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Чирпан“
Вид: Договаряне без предварителна покана за участие покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-140, открита на 17.02.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години.
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-342, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
12Намерени са 13 записа